Małżeństwo

"Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu"

/Katechizm Kościoła Katolickiego 1601/

Małżeństwo jest to ustanowiony przez Boga Stwórcę naturalny związek mężczyzny i kobiety, polegający na niepodzielnej i dozgonnej wspólnocie ich życia, mający na celu założenie rodziny. Stworzywszy mężczyznę i kobietę, Bóg błogosławił im, mówiąc: "Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną" (Rdz 1,28).
Celem małżeństwa jest miłość małżeńska, która ze swej natury zmierza do zrodzenia i wychowania dzieci oraz udzielania sobie wzajemnej pomocy we wspólnym życiu, tak by oboje (mężczyzna i kobieta) żyjąc w małżeństwie osiągnęli zbawienie.
Małżeństwo powstaje na skutek umowy małżeńskiej pomiędzy mężczyzną i kobietą, jeśli miedzy nimi nie zachodzi jakąś przeszkoda, któryby uniemożliwiała zawarcie małżeństwa. Małżeństwo ustanowione przez Boga w raju Chrystus podniósł do godności sakramentu i przypomniał jego nierozerwalny charakter: "Co Bóg złączył, człowiek niech tego nie rozdziela" (Mt 19,4-6).

W sakramencie małżeństwa, godnie zawartym, małżonkowie otrzymują specjalne łaski od Chrystusa, które umacniają ich miłość i małżeńską wspólnotę oraz pomagają w pełnieniu zadań rodzicielskich i wychowawczych. Sakrament małżeństwa jest wtedy owocny, gdy przyjmujemy go w stanie łaski. Stąd ślub poprzedzają dwie spowiedzi, dodajmy dobre spowiedzi., szczere, bez zatajeń.

PRZED ŚLUBEM

1. Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.

2. Ślub ważnie można zawierać tylko na terenie własnej parafii narzeczonego lub narzeczonej. Do ślubu w innych kościołach parafialnych wymagana jest specjalna zgoda własnego proboszcza narzeczonego lub narzeczonej (tzw. "Licencja"), którą można otrzymać dopiero po zakończeniu formalnego przygotowania do sakramentu małżeństwa.

3. Zgłaszając się po raz pierwszy do kancelarii narzeczeni przynoszą ze sobą, następujące dokumenty:

 • Dowód osobisty
 • Aktualne świadectwo chrztu
 • Świadectwo bierzmowania (jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie chrztu)
 • Zaświadczenie z udziału w konferencjach przedmałżeńskich ("Kurs przedmałżeński")
 • w przypadku wdowców akt zgonu poprzedniego małżonka
 • Świadectwo religii z ostatniej klasy
 • zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu Polski sprawdzanie danych dotyczących tożsamości osoby i jej stanu cywilnego dokonywać się będzie na podstawie odpisu zupełnego aktu urodzenia. Dotyczy to przed wszystkim osób, które zamierzają zawrzeć sakrament małżeństwa. W związku z tym na pierwszą rozmowę do kancelarii parafialnej obok dowodów osobistych wymagane jest również przyniesienie zupełnego aktu urodzenia każdego z narzeczonych.


4. Przygotowanie duchowe do małżeństwa obejmuje:

 • Dwukrotną spowiedź - pierwszą po zgłoszeniu zamiaru małżeństwa, oraz drugą w ostatnim tygodniu przed ślubem
 • Trzy spotkania w Poradni Rodzinnej
 • Udział w dniu skupienia


5. Podczas drugiego spotkania w kancelarii parafialnej narzeczeni przedstawiają następujące dokumenty:

 • Licencję, jeżeli związek zawierany jest poza własną parafią
 • Zaświadczenie z USC uprawniające do tzw. ślubu konkordatowego lub odpis wcześniej zawartego ślubu cywilnego.
 • dane świadków sakramentu (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania).


Ważne dla narzeczonych:

 • Parafię ślubu i termin ślubu ustalamy na kilka miesięcy przed w kancelarii parafialnej. Ślub odbywa się zazwyczaj w parafii narzeczonej, ale narzeczeni maja prawo zawrzeć ślub także w parafii narzeczonego.
 • KURSY PRZEDMAŁŻEŃSKIE odbywają się W DOMU REKOLEKCYJNYM "ARKA" W GRÓDKU N. DUNAJCEM oraz w DOMU REKOLEKCYJNYM "OPOKA" PRZY OŁTARZU PAPIESKIM W STARY SĄCZU
 • Zapowiedzi głoszone są przynajmniej przez dwie niedziele w parafii narzeczonej i narzeczonego, celem stwierdzenia ewentualnych przeszkód. O wygłoszenie zapowiedzi poza naszą parafią prosimy zanosząc do proboszcza tamtejszej parafii pismo otrzymane podczas pierwszego spotkania w kancelarii parafialnej. Po wygłoszeniu zapowiedzi przynosimy do parafii ślubu świadectwo wygłoszonych zapowiedzi. Przy zapowiedziach otrzymujemy kartki do poradnictwa rodzinnego (należy odbyć w tym czasie trzy spotkania w poradni rodzinnej)
 • Obowiązuje zasada by po pierwszym spotkaniu w kancelarii i ustaleniu daty ślubu skontaktować się również z panem organistą oraz kościelnym prosząc o ich posługę podczas uroczystości ślubnej.
 • Należy również ustalić z ks. Proboszczem kwestię wystroju kościoła
 • Fotografowie i operatorzy sprzętu audiowizualnego, którzy zamierzają wykonywać swoje czynności podczas celebracji liturgii, są obowiązani ukończyć kurs i otrzymać pisemne upoważnienie z Kurii Diecezjalnej. Ponadto winni zgłosić się do kapłana, który ma przewodniczyć celebracji, aby z nim uzgodnić wszystkie szczegóły związane z miejscem i sposobem wykonywania swej posługi.
MODLITWA NARZECZONEGO MODLITWA NARZECZONEJ
Panie Jezu! Proszę Cię w intencji N.,
którą; wybrałem na towarzyszkę mego życia.
Spraw, by była ze mną szczęśliwa
i nie dopuść, bym kiedykolwiek ją skrzywdził.
Przygotuj ją do roli kochającej i wiernej żony
oraz troskliwej i opiekuńczej matki.
Niech wiernie naśladuje
Twoją Niepokalaną Matkę, Maryję.
Naucz mnie szanować ją i kochać miłością ofiarną,
jaką Ty nas ukochałeś i oddałeś swoje życie za nas.
Niech z dobrocią niesie pomoc potrzebującym
i opiekuje się słabymi i bezbronnymi.
Odkryj przed nią cud macierzyństwa,
byśmy rodząc i wychowując nasze dzieci,
z radością budowali szczęśliwy dom.
Uczyń mnie silnym i opiekuńczym,
bym był oparciem dla niej w chwilach słabości.
Zachowaj naszą miłość od zepsucia
i doprowadź ją do pełnego rozwoju.
Proszę Cię, Panie Jezu !
Amen

Panie Jezu! Postawiłeś na drodze mego życia N.,
któremu zawierzyłam,
i z którym chcę na zawsze związać mój los.
Czuwaj nad nim i broń go od niebezpieczeństw.
Uczyń go prawym, mądrym i dobrym.
Daj mu mężne serce, by nie obawiał się trudności
lecz pokonywał je dzięki Twojej łasce.
Spraw, by całkowicie wyzbył się egoizmu,
a znajdował szczęście w obdarowywaniu.
Uformuj w nim postawę troskliwego ojca
i uczyń go narzędziem Twojej Opatrzności.
Niech z miłością przyjmie każde poczęte dziecko
i opiekuje się z troską naszym przyszłym domem.
Niech będzie wiernym naśladowcą
Twego opiekuna, Świętego Józefa.
Naucz go opanowywać zmysłowość
i podporządkowywać własne ciało
w służbie prawdziwej i odpowiedzialnej miłości.
Spraw, bym mogła całkowicie
powierzyć się mu w miłości i być jego szczęściem.
Niech będzie mi wierny
i niech zachowuje Twoje przykazania.
Proszą Cię o to, Panie Jezu!
Amen


Od samego początku Pan Bóg ustanowił małżeństwo jako trwały i nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety. Według słów Chrystusa Pana:

"Jezus rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela" (Mt 19, 6).