Nowenna przed zesłaniem Ducha Świętego

Pierwszy dzień
Ojciec Stanisław Papczyński
Oto człowiek, który otworzył swoje życie na działanie Ducha Bożego. Dał się Jemu prowadzić po ścieżkach jakże bogatego życia. Współpraca z Duchem Świętym umożliwiła realizację planu Bożego, który Wszechmocny miał wobec Niego. Ojciec Stanisław stał się doskonałym narzędziem w ręku Boga. Nagrodą dla niego jest chwała nieba.
Za przyczyną O. Stanisława prosimy Cię, Panie, byśmy się nie zamykali przed mocą Ducha Świętego, który do nas przychodzi. Bądźmy świadkami wobec innych, jakie owoce wydaje nasze życie, gdy otwieramy się na Jego działanie. Promieniujmy nimi tam, gdzie jesteśmy posłani. Promieniujmy radością, cierpliwością, dobrocią, wiernością.

Każdego dnia nowenny:
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Modlitwa
Boże, przenikasz mnie i znasz, stworzyłeś mnie do szczęścia. Pomóż mi mocą darów Ducha Świętego, o które jeszcze raz dziś proszę, iść drogą życia nakreśloną dla mnie przez Ciebie. Spraw, abym wybierał to, co dla mnie zamierzyłeś. Ufam Tobie, bo wiem, że mnie kochasz i chcesz mojego dobra.
Maryjo, Przybytku Ducha Świętego, pomagaj mi każdego dnia rozpoznawać wolę Bożą względem mnie, tak jak ją rozpoznawał i realizował O. Stanisław od Jezusa i Maryi.

Drugi dzień
Dar Mądrości
Dar ten sprawia, że człowiek zapatrzony jest w Boga i rzeczy Boskie. Jest to kontemplacja źródła, Tego, kto jest najważniejszy w naszym życiu - samego Boga. Kontemplacja Boga nie pozostaje bez wpływu na nasze działanie. Owocem takiego zapatrzenia się w Boga jest szukanie w Nim pomocy, jak układać swoje życie.
Za przyczyną O. Stanisława, prosimy Cię, Panie, by moc Ducha Świętego, Ducha mądrości, pomagała nam zawsze wpatrywać się w Ciebie, w Twoje dzieła. Niech On będzie dla nas "drogą, prawdą i życiem". Niech nikt i nic nie zajmie Jego miejsca w naszym życiu.

Trzeci dzień
Dar Rozumu
Duch Święty przychodzi, by oczyścić nasz rozum z tego, co przeszkadza widzieć i poznawać na nowo myśl Boga, poznawać Jego wolę i ją realizować. Z większą rozkoszą przylgnąć do niej i pozostać przy niej. Dar ten jest źródłem łaski, dzięki któremu człowiek wnika w prawo Boże i nim się kieruje.
Za przyczyną O. Stanisława, prosimy Cię, Panie, byśmy byli otwarci na działanie Ducha rozumu w naszym życiu. Byśmy poznając wielkość prawa miłości Boga, chcieli nim żyć i być świadkami tej miłości wobec innych, miłości, która wszystko zwycięża.

Czwarty dzień
Dar Rady
Dar ten sprawia, że człowiek jest kierowany przez Boga. Duch rady nakłania i porusza człowieka do tego, co ma czynić w konkretnych sytuacjach życia, zgodnie z Bożym zamysłem.
Za przyczyną O. Stanisława, prosimy Cię, Panie, by moc Ducha rady wyzwoliła nas z lęków, obaw, byśmy przeżywając różne doświadczenia życia, odkrywali w nich Twoje działanie. Napełnieni tym darem, czyńmy zawsze to, co się Bogu podoba.

Dzień piąty
Dar Męstwa
Duch Święty przychodzi do nas z pomocą, bo widzi naszą słabość. Znając słabości człowieka, umacnia naszą wolę i sprawia, że jesteśmy wytrwali w dobrym postępowaniu, niewzruszeni w praktykowaniu cnót i stali w postanowieniu bycia świętymi.
Za przyczyną O. Stanisława, prosimy Cię, Panie, by Duch męstwa zawsze nam towarzyszył. Niech umacnia naszą wolę w walce ze złem, w drodze do chwały nieba, by osiągnąć świętość.

Dzień szósty
Dar Umiejętności
Duch Święty przychodzi, abyśmy mocą tego daru umieli wybierać między dobrem i złem. Byśmy żyjąc w konkretnej rzeczywistości, umieli poprawnie osądzić to wszystko, co jest wokół nas, i nigdy w rzeczach przemijających tego świata nie upatrywali szczęścia wiecznego. Byśmy nie brali ich za prawdziwy cel, nie popadali w grzech i nie tracili prawdziwego dobra.
Za przyczyną O. Stanisława, prosimy Cię, Panie, by Duch umiejętności kierował całym naszym życiem. Byśmy żyjąc w dzisiejszym świecie, umieli wybierać to, co pochodzi od Ciebie, nawet za cenę cierpienia. By zawsze przed naszymi oczami była wizja nieba jako cel naszego ziemskiego pielgrzymowania.

Dzień siódmy
Dar Pobożności
Duch Święty przychodzi, by wzbudzać w człowieku głęboką cześć i uwielbienie dla Boga. Prowadzi do czynienia wszystkiego dla Jego chwały, do nieustannego ofiarowania Mu siebie.
Za przyczyną O. Stanisława, prosimy Cię, Panie, by Duch pobożności uczył nas ciągle trwać na modlitwie. Byśmy całym naszym życiem - słowem, myślą i czynem oddawali cześć temu, który jest Panem życia i śmierci.

Dzień ósmy
Dar Bojaźni Bożej
Duch Święty przychodzi, by wlać w duszę człowieka moc mającą utrzymać w niej należny szacunek wobec majestatu Bożego oraz zależność i poddanie się Jego woli, uwalnia ją od wszystkiego, co może się Bogu nie podobać. Nie chodzi tu o lęk przed Bogiem, ale o postawę miłości wyrażającą się w niechęci i odrazie do wszystkiego, co mogłoby spowodować obrazę Boga lub odejście od Niego.
Za przyczyną O. Stanisława, prosimy Cię, Panie, rozlej moc Ducha bojaźni w każdy zakątek naszego serca. Niech całe nasze życie będzie uwielbieniem Ciebie za wielkie rzeczy, które nam czynisz. Niech Twoja miłość uchroni nas przed pokusą odejścia od Ciebie, rezygnacją z Twoich planów.

Dziewiąty dzień
Kościół - Matka Wszystkich Wierzących
W wigilię tego niezwykłego dnia, otrzymania pełni darów Ducha Świętego, pragniemy wyrazić Bogu wdzięczność za dar Kościoła. To w tym dniu Chrystus po raz pierwszy objawił światu swój Kościół, do którego zaprosił przez chrzest każdego z nas. Duch Święty jednoczy i ożywia wspólnotę wierzących w Chrystusa. Obdarza darami i charyzmatami dla budowania Kościoła, dobra jego członków i całego świata.
Kościół jest Matką wszystkich wierzących, troszczy się o swoje dzieci, pragnie ich dobra, szczęścia, zarówno tu, na ziemi, jak i w wieczności.
Maryja obecna w Wieczerniku uczy nas, jak kochać Chrystusa, aby lepiej służyć Kościołowi. Uczy nas, jak rozpoznawać Go w życiu, jak żyć Jego natchnieniami i Jego miłością.
To od Niej uczył się o. Papczyński, jak najpiękniej zrealizować swoje życie - ten wielki dar otrzymany od Boga.

HYMN DO DUCHA ŚWIĘTEGO

O Stworzycielu Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.
Pocieszycielem jesteś zwan,
I Najwyższego Boga dar,
Tyś namaszczenie naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.
Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Ojca obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.
Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej,
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy swej.
Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz,
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.
Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie, jedno Tchnienie Dwóch
Niech wyznajemy z wszystkich sil. Amen.

"Jeśli nie masz zamiaru poprawić się ani nie czujesz do tego żadnego pragnienia, jeśli nie jesteś gotów raczej umrzeć, niż znowu grzeszyć, wierz, że Duch Święty w tobie nie przebywa."
"Dary Ducha Świętego należy rozdawać. Nie chcieć wskazać słusznej drogi proszącemu o coś, to sprawa bądź zawiści, bądź złośliwości, a za radę żądać zapłaty, to przejaw chciwości."