Koronka 10 cnót ewangelicznych Najświętszej Maryi Panny

Modlitwa przekazana przez mariańską tradycję, zawarta w pierwotnej regule Marianów - "Regule 10 Cnót NMP".

Najpierw czynimy znak krzyża świętego, następnie odmawiamy:
Ojcze nasz…, 10 Zdrowaś Maryjo…
za każdym razem po słowach: Święta Maryjo, Matko Boża... wymieniając jedną cnotę w następującej kolejności
1. Najczystsza,
2. Najroztropniejsza,
3. Najpokorniejsza,
4. Najwierniejsza,
5. Najpobożniejsza,
6. Najposłuszniejsza,
7. Najuboższa,
8. Najcierpliwsza,
9. Najmiłosierniejsza,
10.Najboleśniejsza,
módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen
Prowadzący: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu
Wszyscy: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen
P. W poczęciu Twoim, Panno, Niepokalanaś była
W. Módl się za nami do Boga Ojca, któregoś Syna porodziła
Módlmy się:
Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków
W. Amen
P. Niepokalane Poczęcie Maryi Dziewicy
W. Niech nam będzie zbawieniem i obroną